دوربین مدار بسته و دستگاه حضور و غیاب

شرکت مهندسی الکترونیک آریابان

G3 (Green Label)
G3 (Green Label)

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
MB-906 (uFace 602)
MB-906 (uFace 602)

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
MB-908 (uFace 800)
MB-908 (uFace 800)

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
MB-201
MB-201

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
MB-202 (SilkBio-100TC)
MB-202 (SilkBio-100TC)

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
MP-51
MP-51

تشخیص چهره / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HP-510
HP-510

کارتخوان بدون تماس

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
MP-52
MP-52

تشخیص چهره / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HP-310
HP-310

کارتخوان بدون تماس

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EP-810
EP-810

کارتخوان بدون تماس

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-730
HB-730

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-1100
HB-1100

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-530
HB-530

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-630
HB-630

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-430
HB-430

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-130
HB-130

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-330
HB-330

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
HB-900
HB-900

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-100
EB-100

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-820
EB-820

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-920
EB-920

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-420
EB-420

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-720
EB-720

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-141
EB-141

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-320
EB-320

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-109
EB-109

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ
EB-110
EB-110

اثرانگشت / کارت

جزئیات بیشتر / دریافت کاتالوگ